447TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Vụ Đào tạo về công tác cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài

Ngày 30/11/2010, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ Đào tạo và Vụ Tổ chức cán bộ.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo về xây dựng chỉ tiêu và tình hình hiện trạng công tác cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài của Bộ và các cơ chế chính sách có liên quan, Thứ trưởng kết luận:

1. Phát triển nguồn nhân lực Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài có vai trò quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ngành, phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành trong thời gian tới. Công tác này yêu cầu phải có quy hoạch, kế hoạch, giải pháp và các cơ chế chính sách đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển.

2. Để tăng cường công tác cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài theo chỉ đạo của Bộ trưởng:

- Giao Vụ Đào tạo chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ tại nước ngoài của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2015 phù hợp với các Quy hoạch phát triển nhân lực của các Ngành: Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2010, trong đó đề xuất vấn để đào tạo dự bị ngoại ngữ để đáp ứng được yêu cầu; hoàn thành kế hoạch trình lãnh đạo Bộ xem xét trong quý I/2011.

- Vụ Đào tạo khẩn trương làm việc với các Cục, Vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng ký chỉ tiêu cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài năm 2011 .

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì xây dựng quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước theo quy chế chung của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo với các cơ chế, chính sách khuyến kích đảm bảo chế độ, quyền lợi trước và sau khi đi học của cán bộ công chức phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; hoàn thành quy chế trình lãnh đạo Bộ xem xét trong quý II/2011.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-Các đơn vị: Vụ Đào tạo, Vụ TCCB;

-Lưu: VT, VP (THTT) NTS (9).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác