4481/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 36/TB-VP ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ về việc tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII;

Căn cứ Quyết định số 4408/QĐ-BVHTTĐL ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kịch bản các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan dàn dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (theo kịch bản đã được phê duyệt), gồm:

- Chương trình văn nghệ ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2010

- Chương trình nghệ thuật “Hoa đất nước" chào mừng Đại hội vào tối ngày 27 tháng 12 năm 2010.

Điều 2. Kinh phí thực hiện theo chế độ hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD; Thg.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác