4486/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4486/BVHTTDL-DSVH ngày 09 tháng 12 năm 2013 Về việc thẩm định báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích lăng mộ Nguyễn Lộ Trạch, huyện Phong Điền

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2147/SVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lăng mộ Nguyễn Lộ Trạch, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thẩm định như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên gồm các hạng mục: đường vào khu lăng mộ (rộng 1,2m dài 43,3m) và nhà bia ghi danh và thành bao quanh (40,5m2).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NA.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác