4486/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4486/BVHTTDL-KHTC ngày 17 tháng 12 năm 2012 Về việc Cho phép Hãng phim truyện Việt Nam sử dụng hạng mục Nhà Thuỷ phi cơ để làm Nhà truyền thống của Điện ảnh Việt Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 6737/UBND- TNMT ngày 15 tháng 8 năm 2011 của y ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quản lý và sử dụng hạng mục Nhà Thủy phi cơ tại phường Thụy Khuê khi thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội không chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam) tiếp tục quản lý và sử dụng hạng mục Nhà Thủy phi cơ.

Ngày 30 tháng 11 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4083/BVHTTDL-KHTC thông báo ý kiến của y ban nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời giao Hãng phim truyện Việt Nam làm việc cụ th với y ban nhân dân quận Tây Hồ và chủ đầu tư về phương án cũng như giá trị được đền bù khi thực hiện giải phóng mặt bằng nhà Thủy phi cơ để báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính.

Liên quan đến vấn đề tài sản là nhà, đất của Công ty TNHH một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Công ty TNHH một thành viên Hãng Phim truyện Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vn nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. K từ khi thành lập năm 1959 đến nay Hãng phim truyện Việt Nam luôn cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực sản xuất phim và có những đóng góp không nhỏ vào thành tích xây dựng CNXH trong lĩnh vực Văn hóa-Tư tưởng-Nghệ thuật.

Địa chỉ số số 4 Thụy Khuê -quận Tây Hồ-Hà Nội nói chung và hạng mục Nhà Thủy phi cơ (nhà truyền thống của Hãng phim truyện Việt Nam) nói riêng đã trở thành cái nôi của Điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 2851/QĐ-UB ngày 28 tháng 9 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu hồi 9.496 m2 đất tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội để giao cho Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây. Trong đó, Hãng phim truyện Việt Nam phải bàn giao mặt bằng là 1.586 m2 đất cho Ban Quản lý dự án. Hãng Phim truyện Việt Nam đã nghiêm chỉnh chấp hành và ngày 25 tháng 9 năm 2002 Hãng phim truyện Việt Nam đã cùng với Ban quản lý dự án xây dựng hạ tng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây và đại diện các cơ quan chức năng của quận Tây H ký Biên bản bàn thuận cho phép Công ty TNHH một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam được giữ lại hạng mục Nhà Thủy phi cơ để sử dụng làm Nhà truyền thống, là nơi trưng bày hiện vật, hình ảnh liên quan đến lịch sử Điện ảnh cách mạng Việt Nam là nơi giao lưu gặp gỡ các thế hệ nghệ sỹ điện ảnh Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo, giám sát Công ty TNHH một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam sử dụng hạng mục Nhà Thủy phi cơ theo đúng mục đích và chức năng được giao./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Tài chính;

- UBND quận Tây Hồ;

- Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện VN;

- Lưu: VT, Vụ KHTC, ML.12

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác