4486/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4486/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2013 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Lưu: VT, PC, Hưng


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Ban hành theo Quyết định số 4486/QĐ-BVHTTDL ngày  25  tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


Stt

Nội dung công việc

Thời gian

 bắt đầu

Thời gian

hoàn thành

Cơ quan

thực hiện

Kết quả

I. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỂ CHẾ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng trình Bộ trưởng Quyết định thay thế Quyết định số 3577/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 01/2014

Tháng 03/2014

Vụ Pháp chế

 

Quyết định thay thế Quyết định số 3577/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2011 của Bộ trưởng về việc ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Giao ban định kỳ hàng quý với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Tháng 3/2014

Tháng 12/2014

- Vụ Pháp chế;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Hoàn thành các buổi họp giao ban với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

II. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Đảm bảo sự tham gia của Vụ Pháp chế trong việc kiểm soát thủ tục hành chính đối với quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính như: Sự tham gia trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập; sự tham gia trong các Hội đồng thẩm định.

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

 

Danh sách Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Hội đồng thẩm định có sự tham gia của pháp chế.

2

Tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

Vụ Pháp chế

 

Văn bản tham gia ý kiến của Vụ Pháp chế

3

Tổ chức hội thảo, hội nghị, họp tham vấn ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính và các thủ tục hành chính phục vụ việc rà soát thủ tục hành chính.

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

Vụ Pháp chế

 

 

Hoàn thành việc tham vấn các tổ chức, cá nhân về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

III. NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Đôn đốc thống kê và kiểm soát chất lượng; thẩm tra thủ tục hành chính, các biểu mẫu và dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính kèm theo của các cơ quan, đơn vị để trình Lãnh đạo Bộ.

Tháng 01/2014

Tháng

12/2014

- Vụ Pháp chế;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quyết định công bố được Bộ trưởng ký ban hành.

2

Nhập Cơ sở dữ liệu quốc gia các văn bản, thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

Tháng 01/2014

Tháng

12/2014

Vụ Pháp chế

Các văn bản, thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

3

Đề nghị công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Tháng

01/2014

Tháng

12/2014

Vụ Pháp chế

Công văn đề nghị công khai và không công khai hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

4

Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá tác động thủ tục hành chính, đánh giá tác động độc lập thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng

01/2014

Tháng

12/2014

- Vụ Pháp chế;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thủ tục hành chính được rà soát, đánh giá tác động.

5

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính còn hiệu lực thi hành thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, trên website, trụ sở...

Tháng

01/2014

Tháng

12/2014

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính

Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên website.

6

Tổ chức các đoàn khảo sát thực tế tại các địa phương về tình hình thực hiện thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du  lịch và gia đình.

Tháng 3/2014

Tháng 12/2014

Vụ Pháp chế

Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại các địa phương.

7

Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ để giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

-  Pháp chế;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ được xử lý kịp thời.

8

Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các báo cáo chuyên đề định kỳ và đột xuất.

Tháng 01/2014

Tháng 12/2014

- Vụ Pháp chế;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính;

- Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

- Các báo cáo chuyên đề (đánh giá tác động; công bố, công khai, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và thủ tục hành chính).

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ (ĐỀ ÁN 896)

1

Thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Tháng 01/2014

Tháng 01/2014

Vụ Pháp chế

Quyết định thành lập Tổ công tác và Tổ thư ký được Bộ trưởng ký ban hành.

2

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 giai đoạn 2013-2020 và Kế hoạch năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 01/2014

Tháng 2/2014

Vụ Pháp chế

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 được Tổ công tác Đề án 896 thông qua.

3

Hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Tháng 11/2013

Tháng 01/2014

- Vụ Pháp chế;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính.

Báo cáo kết quả Hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư gửi Bộ Tư pháp.

4

Rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tháng 03/2014

Tháng 12/2014

- Vụ Pháp chế;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính.

Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư của Bộ trưởng.

V. TRUYỀN THÔNG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ để tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính theo định kỳ và đột xuất.

Thường xuyên

- Vụ Pháp chế;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thủ tục hành chính được cải cách, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

2

Xây dựng chuyên san, chuyên mục, bản tin… phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thường xuyên

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Tin, bài về kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên được cập nhật

3

Cung cấp thông tin, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cho báo chí và Trung tâm Công nghệ thông tin điện tử của Bộ.

Thường xuyên

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính.

Thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính được đăng tải trên website của Bộ.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác