4488/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4488/TB-BVHTTDL ngày 9 tháng 12 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt

Ngày 05/12/2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 đã tổ chức phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt (Năm Du lịch quốc gia 2014)

Đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2014 chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là thành viên Ban Tổ chức (Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Điện ảnh, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng - Ủy viên thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2014, kỷ niệm 120 Năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V trong khuôn khổ Tuần Văn hoá du lịch 2013, các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp và phát biểu của đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014, đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2014 kết luận:

1) Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phê duyệt Chương trình công bố Năm Du lịch quốc gia 2014, kỷ niệm 120 Năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V (Tuần Văn hoá du lịch 2013) tại Quyết định số 2357/QĐ-BTC ngày 20/11/2013, Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2014 tôn trọng quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2) Để đảm bảo tổ chức đúng tầm vóc, quy mô, tính chất, ý nghĩa của sự kiện Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2014 và các hoạt động kỷ niệm của địa phương, Ban Chỉ đạo có ý kiển như sau:

- Về kịch bản Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2014, kỷ niệm 120 Năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V trong khuôn khổ Tuần Văn hoá du lịch 2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn thành lập một nhóm công tác phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ban Tổ chức Tuần Văn hoá du lịch 2013 rà soát, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và nguồn lực đảm bảo, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 15/12/2013. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẵn sàng huy động mọi nguồn lực phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai.

- Về biểu trưng (Logo) của Năm Du lịch quốc gia 2014, đề nghị Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

- Về công tác khách mời quốc tế: do không còn đủ thời gian việc mời Bộ trưởng phụ trách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar dự Lễ Khai mạc không khả thi. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng triển khai các thủ tục liên quan để mời đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam và phối hợp chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, đảm bảo trang trọng, lịch sự.

- Về công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2014:

+ Tỉnh Lâm Đồng đã chủ động 02 cuộc họp báo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 10/12/2013 để giới thiệu Tuần Văn hoá du lịch 2013, giao Văn phòng Bộ phối hợp tổ chức họp báo.

+ Đề nghị Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá tiếp tục khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến về Năm Du lịch quốc gia 2014 trong và ngoài nước.

- Các công việc khác: tài chính, vận động tài trợ, an ninh, trật tự, y tế, môi trường... đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có phương án và chủ động triển khai theo quy định đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động của Tuần Văn hoá du lịch 2013.

3) Các hoạt động và nội dung khác giữ nguyên và tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt ban hành theo Quyết định số 2359 /QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014, đề nghị các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với tỉnh Lâm Đồng rà soát lại, tích cực triển khai các phần việc cụ thể, chi tiết thuộc trách nhiệm của Bộ và đơn vị mình để tham gia tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 - Tây Nguyên - Đà Lạt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tỉnh/thành, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng;

- UBND các tỉnh/thành liên quan;

-  Tổng cục Du lịch;

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;

- Các thành viên BCĐ, BTC Năm DLQG 2014;

- Sở VHTTDL Lâm Đồng;

- Các Sở VHTTDL tỉnh/thành liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS. 60

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác