4489/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, 

   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (gọi tắt là Ban Chủ nhiệm) giai đoạn 2012-2015 gồm các thành viên sau:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;
2. Ông Hồ Việt Hà – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính-Phó Trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Thế Hùng – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Ủy viên;
4. Ông Phạm Văn Thủy – Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
5. Ông Hoàng Đức Hậu – Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Ủy viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Vụ trưởng Vụ Thư viện – Ủy viên;
7. Ông Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên; 
9. Ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
10. Ông Vũ Trọng Lợi - Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng - Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Quốc Quỳ - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
12. Ông Lê Hồng Phong - Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp và Quy hoạch, Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thư ký ban.
Điều 2. Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015 theo đúng các mục tiêu, nội dung của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Điều 3. Ban Chủ nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động, trách nhiệm của từng thành viên, từng đơn vị trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chủ nhiệm được bố trí trong kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 938/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015.
Điều 6. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để thực hiện);
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác