4489/QĐ-BVHTTDL

TLBT, VTVKHCN&MT Lê Đức Chương Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4489/QĐ-BVHTTDL, ngày 17 tháng 12 năm 2012 Về việc đưa trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào hoạt động

Thực hiện Quyết định số 3613/QĐ-BVHTTDL ngày 24/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Internet; thực hiện Quyết định số 3727/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2012 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Internet.

Thực hiện Quyết định số 3727/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Intemet.

Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, trang thông tin điện tử Quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đã được hoàn thành và chính thức hoạt động kể từ ngày 01/01/2013.

Địa chỉ huy cập tại: http:/www.khenmt-bvhttdl.vn

Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin về: Hoạt động thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường (Chương trình, đề tài; dự án; xác định nhiệm vụ; tuyển chọn; xét chọn; thẩm định, nghiệm thu...); Hướng dẫn khai thác ngân hàng dữ liệu về khoa học, công nghệ và môi trường của Bộ; Phổ biến các văn bản của Bộ và Nhà nước trong hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học,

Việc quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử được thực hiện theo Quy định và kế hoạch của Ban biên tập.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tới các đơn vị trực thuộc Bộ được biết để khai thác trang thông tin điện tử có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;

- Ban biên tập trang thông tin điện tử;

- Lưu: VT, KHCNMT, HA.130+6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác