448/TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trường Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Cục Bản quyền tác giả về quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả âm nhạc

Ngày 01/12/2010, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả âm nhạc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại điện Cục Bản quyền tác giả, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Pháp chế.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo về công tác quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả âm nhạc, Thứ trưởng kết luận:

1.  Việc Việt Nam tham giạ Công ước Berne, ban hành Luật Sở hữu trí tuệ nói chung và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nền kinh tế trí thức và hội nhập quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch luôn chỉ đạo và ủng hộ những việc làm nhằm hiện thực hoá các quy định của pháp luật trên thực tế trong đó có việc quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả âm nhạc.

2. Do các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan còn đang tiếp tục hoàn thiện, để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật có liên quan và các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, trong thời gian điều chỉnh các văn bản quản lý, yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và Vụ Pháp chế nghiên cứu nội dung các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có bảo hộ quyền tác giả âm nhạc đưa vào Nghị định về nghệ thuật biểu diễn đang được xây dựng; kiến nghị các biện pháp hữu hiệu nhằm đưa các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan vào thực tế cuộc sống.

3. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn trên cơ sở văn bản trả lời của Vụ Pháp chế về việc ban hành văn bản thực thi bảo hộ quyền tác giả âm nhạc, trao đổi với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam về những kiến nghị có liên quan.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Tiến Thọ (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- Các đơn vị: Cục BQTG, Cục NTBD, Vụ PC;

- Trung tâm BVQTG âm nhạc VN;

- Lưu : VT, VP(THTT) NTS(9).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác