4499/BVHTTDL-DSVH

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4499/BVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 12 năm 2013 Về việc đề cử việc lập hồ sơ đệ trình Unesco công nhận Quần thể Di tích và danh thắng Yên tử là Di sản Thế giới

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (các Công văn số 5037/UBND-VX1 ngày 12/10/2012, số 2269/UBND-VX1 ngày 10/5/2013 và số 3445/UBND-VX1 ngày 03/7/2013), của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (Công văn số 995/ UBND-VX ngày 02/5/2013 và ý kiến ủng hộ chủ trương lập hồ sơ Quần thể Di tích và danh  thắng Yên tử trình Unesco công nhận là Di sản thế giới của Ủy ban quốc gia Unesco Việt Nam (Công văn số 134/BTK ngày 13/3/2013), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang lập hồ sơ Quần thể Di tích và danh thắng Yên tử trình Unesco công nhận là Di sản thế giới trong những năm tới.

(Kèm theo Báo cáo tóm tắt “Quần thể Di tích và danh thắng Yên tử’’ thuộc địa bàn 2 tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang được xây dựng theo mẫu quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Unesco 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới và công văn của địa phương, cơ quan liên quan./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

-Văn phòng Chính phủ;

-Hội động Di sản Văn hóa Quốc gia;

-Ủy ban Quốc gia Unesco Việt Nam;

-UBND tỉnh Quảng Ninh;

-UBND tỉnh Bắc Giang;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NVC.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác