449/TB-VP

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc Tổng cục Du lịch về kế hoạch công tác năm 2011

Ngày 01/12/2010, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch công tác năm 2011 của Tổng cục Du lịch. Tham dự cuộc họp có tập thể lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tông cục Du lịch và lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Tổng cục Du lịch báo cáo dự kiến kế hoạch công tác năm 2011, đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng kết luận:

- Kết quả đạt 5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài năm 2010 (dự kiến đạt được đến hết năm 2010 cần được phân tích, đánh giá nghiêm túc, nhận diện được những nguyên nhân chủ quan, khách quan để đúc rút những bài học kinh nghiệm chuẩn bị cho kế hoạch phát triển năm 2011 của Ngành.

- Năm 2011, những khó khăn chủ quan, khách quan còn rất nhiều, đề nghị Tổng cục nghiên cứu, phân tích, dự báo để xác lập các tiêu chí, chỉ tiêu phấn đấu của ngành du lịch phù hợp, có cơ sở khoa học và thực tiên, trên cơ sở quy luật chung và bối cảnh trong nước, quốc tế.

- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 2011 trước hết đề nghị Tổng cục nhanh chóng tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, cơ chế, hoạt động, tạo các nguồn lực để phát triển.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các đơn vị: TCDL, vụ KHTC, TCCB;

-Lưu: VT, VP (THTT) NT (09).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác