44/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 44/BVHTTDL-DSVH, ngày 08 tháng 01 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3114/VHTTDL-QLDS ngày 18/10/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Canh, huyện Đông Anh (kèm theo hồ sơ, bổ sung ngày 20/12/2012). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Canh, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tiền tế; tôn tạo Nghi môn, Hậu cung, sân vườn tổng thể, ao đình, Tả vu, Hữu vu; xây dựng bình phong, tường rào, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Đối với việc tu bổ Tiền tế: cần phục hồi nguyên trạng hình thức đao mái, kìm mái; không làm thêm rồng bậc thềm và thay đổi hình thức cửa đi trục B, chấn song trục A.

- Điều chỉnh hình thức bình phong như sau: Nhìn từ trong ra thì trung tâm cuốn thư là bốn con dơi chầu chữ Thọ và không có hổ phù ở dưới cuốn thư; nhìn từ ngoài vào thì trung tâm cuốn thư là hình hổ; hạ thấp các trụ hai bên cuốn thư và không đắp Phượng, Nghê trên các đỉnh trụ.

- Hồ sơ cần bổ sung căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ (thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP).

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác