44/TTR-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số 44/TTr-BVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2013 Về việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hung-ga-ri về hợp tác văn hóa".

Kính gửi: Chính phủ

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của đoàn Bộ trưởng Nguồn nhân lực nước Cộng hòa Hung-ga-ri, dự kiến từ 4/3-6/3/2013, Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Việt Nam đề xuất ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hung-ga-ri về hợp tác văn hóa.

1. Về sự cần thiết ký kết Hiệp định:

Việt Nam và Hung-ga-ri đã ký kết Hiệp định hợp tác văn hóa và khoa học từ năm 1975. Hiệp định này ký đã lâu, gần 40 năm, không còn phù hợp với tình hình quan hệ hợp tác trao đổi trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước hiện nay.

Để phù hợp với tình hình mới và thể hiện sự quan tâm của Chính phủ hai nước đối với những đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa kết quả hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi, tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy cần thiết phải ký kết một Hiệp định hợp tác mới về lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, nhân dịp Bộ trưởng Nguồn nhân lực Hung-ga-ri thăm Việt Nam vào đầu tháng 3 năm 2013 tới đây, hai bên nhất trí sẽ ký mới “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hung-ga-ri về hợp tác văn hóa’’.

2. Giới thiệu về Hiệp định:

Hiệp định có tên gọi đầy đủ là Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hung-ga-ri về hợp tác văn hóa’’. Bao gồm 12 điều, trong đó khuyến khích hợp tác về văn hóa, nghệ thuật, trao đổi giữa Việt Nam và Hung-ga-ri trên các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, văn học, di sản văn hóa, trao đổi ấn phẩm, tài liệu về hoạt động văn hóa, Văn bản được ký kết trên danh nghĩa Chính phủ, thành hai bản gốc, bằng tiếng Hung-ga-ri và tiếng Anh.

Hiệp định có hiệu lực trong năm năm và sẽ được tự động gia hạn trong năm năm tiếp theo. Các nội dung của Hiệp định phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật của Việt Nam và không có điều khoản nào trái với các quy định trong các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã tham gia hoặc là thành viên.

3. Về tác động của Hiệp định đối với Việt Nam:

Việc thực hiện nội dung của Hiệp định là nhằm thiết lập một thỏa thuận khung, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện cho các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Hung-ga-ri, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.

4. Về việc áp dụng:

Sau khi có hiệu lực, Hiệp định có thể áp dụng trực tiếp, toàn bộ mà không đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trong nước để thực hiện Hiệp định.

5. Ý kiến các Bộ, ngành có liên quan:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được ý kiến đóng góp của các Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao và Bộ Thông tin và Truyền thông. Về cơ bản, các Bộ nhất trí với Dự thảo nội dung Hiệp định (xin gửi kèm theo). Các ý kiến đóng góp đã được tiếp thu, chỉnh sửa vào dự thảo Hiệp định.

6. Kiến nghị:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và đề nghị Chính phủ:

Cho phép ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hung-ga-ri về hợp tác văn hóa’’. Và ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thực hiện việc ký kết với Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực Hung-ga-ri, Balog Zolta vào ngày 05 tháng 3 năm 2013.

-Giao Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền theo quy định.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp;

-Lưu: VT, HTQT, HTM.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác