4501/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban giám khảo Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 309-QĐ/ĐUK ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc thành lập Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4500/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Văn phòng Đảng ủy Bộ tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”;

Xét đề nghị của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

                                          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban giám khảo Hội thi thuyết minh “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” gồm:
1.    Đ/c Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh-Trưởng ban;
2.    Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch-Phó trưởng ban;
3.    Đ/c Nguyễn Văn Quân, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ-Ủy viên;
4.    Đ/c Nguyễn Thị Lan, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ-Ủy viên;
5.    Đ/c Trịnh Ngọc Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ-Ủy viên, Thư ký
Điều 2. Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi vòng sơ khảo và vòng chung khảo Hội thi theo quy chế hoạt động của Ban Giám khảo, xét khen thưởng theo quy chế Hội thi, đảm bảo tính khách quan, chính xác
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Giám khảo Hội thi thuyết trình trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;                                         
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐU  

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác