4501/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức trưng bày, triển lãm kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Kính gửi:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh,

 thành phố trực thuộc Trung ương,

- Bảo tàng quốc gia; Bảo tàng chuyên ngành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, 12/1072-12/2012 trong khuôn khổ Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 30/8/2012; Để triển khai tốt các hoạt động này, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; các Bảo tàng quốc gia, các bảo tàng chuyên ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, bổ sung một số hoạt động sau.

- Tổ chức các cuộc trưng bày chuyên đề, triển lãm lưu động về sự kiện “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” gắn với các hoạt động trọng tâm của Bảo tàng trong tháng12.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, các trường học và kết nối với việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, để xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục nhằm khuyến khích đông đảo quần chúng, đặc biệt là tuổi trẻ học đường tham gia các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, Cục DSVH; NHN.80.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác