4502/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Dự án sản xuất phim "Những người viết huyền thoại" bằng kinh phí đặt hàng của Nhà nước

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BVHTTDL ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-BVHTTDL ngày 03/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc đưa kịch bản "Những người viết huyền thoại" vào sản xuất phim truyện nhựa năm 2009 bằng kinh phí đặt hàng của Nhà nước;

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng Trung ương thẩm định kịch bản (văn bản số 139/ĐA-NT ngày 31 tháng 3 năm 2009) và Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim (Biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 12 năm 2010 về dự toán kinh phí sản xuất phim truyện nhựa "Những người viết huyền thoại" do Hãng phim truyện Việt Nam thực hiện);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Hãng phim Truyện Việt Nam thực hiện Dự án sản xuất bộ phim truyện "Những người viết huyền thoại" quay bằng phim nhựa màu, độ dài 100 phút với mức tổng dự toán kinh phí sản xuất là 10.753.000.000 đồng (mười tỷ, bảy trăm năm mươi ba triệu đồng). Trong đó:

- Phần kinh phí đặt hàng từ nguồn ngân sách Nhà nước là: 8.600.000.000đ (tám tỷ sáu trăm triệu đồng).

- Phần kinh phí đối ứng của doanh nghiệp, nguồn vốn xã hội hoá khác là: 2.153.600.000.000đ (hai tỷ một trăm năm mươi ba triệu đồng).

Điều 2: Giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam có trách nhiệm sử dụng vốn ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để đảm bảo phim đạt chất lượng cao. Sau khi phim hoàn thành, Hãng phim Truyện Việt Nam quyết toán kinh phí sản xuất phim theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc hãng phim Truyện Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Tài chính (Cục TCDN, Cục QLG)

-Lưu: VT, KHTC, KC.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác