4503/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn hành tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Căn cứ biên bản chấm tranh cổ động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở ấn hành 04 mẫu tranh cổ động gửi về cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cụ thể:

- Số lượng: 04 mẫu x 10.000 bản/mẫu - 40.000 bản.

- Kích thuốc: 54cm x 79cm.

Điều 2. Kinh phí trích trong kinh phí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cấp cho Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Lưu: VT, VHCS (02), HT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác