4509/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện các trường, viện thuộc Bộ VHTTDL

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2012

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

                                          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn các thư viện trường, viện thuộc Bộ VHTTDL.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Thời gian: 03 ngày, từ ngày 19 đến 21 tháng 12 năm 2012

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức lớp Tập huấn nói trên gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức lớp Tập huấn (bao gồm cả kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của giảng viên) được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012 do Văn phòng quản lý.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;                                         
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác