450/TB-VP

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Phó Chánh văn phòng-Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ về việc tổ chức phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại; hộị XI Của Đảng (Phiên họp lần thứ 6)

Ngày 07 tháng 12 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ rà soát các công việc phục vụ Đại học XI của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (Vắng lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính). Sau khi nghe các Cục, Vụ, đơn vị liên quan báo cáo công việc đã triển khai, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ kết luận:

1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh chuẩn bị nội dung làm việc với Văn phòng Chính phủ Trung tâm hội nghị quốc gia về việc phối hợp tổ chức trang trí, triển lãm, tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

- Chuẩn bị kịp thời, chu đáo các điều kiện tổ chức Triển lãm ảnh phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (trước ngày 25 tháng 12).

- Chủ động phối hợp, tổ chức kiểm tra, giám sát việc trang trí, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (trước ngày 25 tháng 12) và Đại hội XI của Đảng (xong trước ngày 05/01/2011).

2. Cục Nghệ thuật biểu diễn

- Hoàn chỉnh và đóng thành tập kịch bản các chương trình nghệ thuật (trong đó nêu rõ nội dung chủ đề, đạo diễn, người dẫn chương trình, lực lượng diễn viên, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, tiến độ thực hiện); hoàn thiện ma két sân khấu, lời bình, dự toán kinh phí, phương án dự phòng các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (xong trước ngày 10/12/2010).

- Chuẩn bị nội dung, địa điểm và mời Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng XI duyệt các các vở diễn sân khấu chào mừng Đại hội Đảng (xong trước (05/01/2011).

Xây dựng lịch và tổ chức tập luyện (chương trình Đại hội Thi đua yêu nước xong trước 25/12, chương trình Đại hội Đại hội XI của Đảng xong trước (05/01/2011).

3. Cục Điện ảnh

- Hoàn thiện kế hoạch tổ chức tuần phim Việt Nam tại các tỉnh, thành phố chào mừng Đại hội XI của Đảng (xong trước 10/12/2010).

- Chỉ đạo, giám sát thực nện các phim phục vụ Đại hội Đảng đảm bảo chất lượng. Chuẩn bị và mời Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng XI duyệt các bộ phim chào mừng Đại hội Đảng.

- Chỉ đạo Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương phối hợp thực hiện các chương trình nghệ thuật.

4. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thảo công văn của Bộ gửi Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng XI xin ý kiến về kịch bản, nội dung các chương trình văn nghệ; bố trí lịch xem và duyệt các vở diễn sân khấu, các bộ phim chào mừng Đại hội Đảng.

- Dự thảo công văn của Bộ đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến và bố trí lịch họp thống nhất các nhiệm vụ tổ chức trang trí, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

5. Tổng cục Du lịch, Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan nêu trên: Thực hiện khẩn chương, có hiệu quả những nhiệm vụ lãnh đạo Bộ đã phân công tại các Thông báo kết luận và văn bản chỉ đạo của Bộ đã ban hành về phục vụ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; hàng tuần, tháng tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng:

- Bộ Nội vụ (Thường trực HĐTĐKT TW);

-  Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- VP Đảng ủy Bộ;

- Tổng cục Du lịch, các Cục, Vụ:

MTNATL, NTBD, Điện ảnh, TĐKT, KHTC và đơn vị liên quan

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác