4510/KH -BCĐDS

KT. TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN-Lê Thị Phượng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Số 4510/KH -BCĐDS, ngày 08 tháng 12 năm 2010 Thực hiện phòng, chống HIV/AIDS năm 2010

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức nhằm thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS và tác hại của dịch HIV/AIDS trong toàn xã hội.

Là cơ quan quản lý Nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trong phạm vi cả nước, căn cứ vào chức năng quản lý nhà nước, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống HIV/AIDS năm 2011, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Tạo sản phẩm truyền thông trong xã hội giúp mọi tầng lớp nhân dân hiểu về HIV/AIDS và cách phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả thông qua các ca khúc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS.

- Thông qua các tác phẩm văn hoá, nghệ thuật giúp người dân đặc biệt là sinh viên hiểu về HIV/AIDS và cách phòng chống HIV/AIDS.

- Duy trì 02 mô hình điểm  “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV tại cộng đồng dân cư" tại tỉnh Nam Định.

- Tập huấn, triển khai thí điểm Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú khác.

2. Chỉ tiêu và đối tượng

Sản phẩm truyền thông đạt chất lượng được in thành sách chuyển tới các cơ quan, đơn vị, các địa phương để tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về HIV/AIDS và cách phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả.

- Tổ chức 03 buổi biểu diễn tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại các điểm công cộng, các trường Đại học (Hàng vạn sinh viên các trường văn hoá, thể thao và du lịch được giao lưu, trao đổi, giải đáp, hướng dẫn và hiểu về Luật phòng chống HIV/AIDS và cách phòng, chống HIV/AIDS thông qua các chương trình và tác phẩm nghệ thuật).

- 02 mô hình điểm "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV tại cộng đồng dân cư’’ tại tỉnh Nam Định được duy trì.

- 02 lớp Tập huấn cho người quản lý cơ sở lưu trú và cán bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (500 cán bộ) triển khai thí điểm Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú khác.

3. Nội dung cụ thể các hoạt động

Hoạt động 1: Tổ chức chuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong toàn quốc.

- Kêu gọi các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước tham gia sáng tác ca khúc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS.

- Huy động các cơ quan thông tấn, báo chí, các Đài Phát thanh, Truyền hình tuyên truyền nội dung cuộc thi.

- Những tác phẩm đạt giải được in thành sách gồm bản nhạc và lời ca khúc kèm theo, gửi tới các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, các đội thông tin lưu động các tỉnh làm tài liệu tuyên truyền.

Hoạt động 2: Tổ chức 03 buổi biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại các điểm công cộng, các trường Đại học.

Đây là hình thức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS thông qua các loại hình nghệ thuật: Tiêu phẩm, tuồng, chèo, cải lương, ca, múa, nhạc có sự giao lưu của các nghệ sĩ với sinh viên và người dân về kiến thức phòng, chống HIV/AIDS hình thức tuyên truyền này hiệu quả, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người thu hút được nhiều người xem.

Hoạt động 3: Duy trì 02 mô hình điểm "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV tại cộng đồng dân cư" tại tỉnh Nam Định.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên tịch,Toàn dân tham gia phòng, chống HIV tại cộng đông dân cư’’ giữa Bộ Y tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoạt động 4: Tập huấn cho người quản lý cơ sở lưu trú và cán bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thí điểm Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú khác.

Ngày 17/8/2010 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2859/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015.

Trong đó, năm 2011 các địa phương đánh giá và lựa chọn 10% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch để thí điểm thực hiện việc cung cấp bao cao su miễn phí, đặt máy bán bao cao su tự động hoặc bán lẻ bao cao su tại các cơ sở.

Dự kiến số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chọn làm thí điểm khoảng 450 cơ sở, Bộ mời 450 người quản lý cơ sở này và mỗi Sở 01 cán bộ đến tập huấn triển khai thí điểm.

1.       Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện 04 hoạt động trên dự kiến 762.770.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng). Có dự toán kinh phí kèm theo./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh ÁI (để b/c);

-Lưu: VT, BCĐDS, LA (05)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác