4510/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VIII-Ngày về nguồn 23/11/2012 Chủ để”Khám phá văn minh sông Hồng”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4372/QĐ-BVHTTDL ngày 9/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VIII-Ngày về nguồn 23/11/2012”

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

                                          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VIII-Ngày về nguồn 23/11/2012 với chủ đề ”Khám phá văn minh sông Hồng” gồm các ông có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VIII-Ngày về nguồn 23/11/2012 với chủ đề ”Khám phá văn minh sông Hồng” có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VIII-Ngày về nguồn 23/11/2012 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội.
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VIII-Ngày về nguồn 23/11/2012 với chủ đề ”Khám phá văn minh sông Hồng”  được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VIII-Ngày về nguồn 23/11/2012 với chủ đề ”Khám phá văn minh sông Hồng”  tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như điều 5                                         
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND các tỉnh/thành tham gia Ngày hội;
- Lưu: VT, DSVH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác