4514/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức Hội nghị Công viên địa chất khu vực châu Á - Thái Bình dương lần thứ 2 tại Việt Nam vào năm 2011.

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8799/VPCP-QHQT ngày 03/12/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc tổ chức Hội nghị Công viên địa chất khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APGN) lần thứ 2 tại Việt Nam vào năm 2011. Sau khi nghiên cứu Văn bản số 3849/UBND-VX ngày 19/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang gửi kèm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Trước đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có các Công văn số 1942/BVHTTDL-DSVH ngày 09/6/2010 và số 3017-BVHTTDL-DSVH ngày 31/8/2010 ủng hộ đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trong việc tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Công viên địa chất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nêu tại Văn bản số 384-UBND-VX ngày 19/11/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với các nội dung về cơ quan chủ trì và tổ chức, chương trình, địa điểm và thời gian tổ chức Hội thảo được nêu trong văn bản này, trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-UBND tỉnh Hà Giang;

-Lưu: VT, DSVH NVC.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác