4514/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI về việc tổ chức phục vụ Đại hội XI của Đảng,

Căn cứ Thông báo số 361/TB-VP ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ về việc tổ chức phục vu Đại hội XI của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt .

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, Thg.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác