4518/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v cho phép Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kính gửi: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
 
Phúc đáp Công văn số 319/DTPCT ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch về việc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đơn vị được tổ chức triển lãm với chủ đề “60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch (1954 - 2014); 45 năm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969 - 2014)”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
[1]. Cho phép Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm với chủ đề “60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch (1954 - 2014); 45 năm bảo tồn, phát huy giá trị Khu cli tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969 - 2014)” theo Kế hoạch, Đề cương tổ chức triển lãm và Danh mục tài liệu, hiện vật triển lãm dự kiến đưa ra trưng bày do đơn vị đề xuất.
2. Khu di tích Ghủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có trách nhiệm tổ chức Triển lãm theo đúng yêu cầu, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả cuộc Triển lãm khi hoàn thành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NC.06.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác