45/2008/QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 45/2008/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008 Về việc sửa đổi bổ sung Điều 1, Quyết định số 87/2006/QĐ-BVHTT ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN (NAY LÀ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THÉ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12  năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11  năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Xét Công văn số 801/UBND-VX ngày 05 tháng 6 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 87/2006/QĐ-B HTT ngày 11  tháng 10  năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) như sau:

- Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬ

ĐÌNH NGỮ THỜ TRẦN THỦ ĐỘ

XÃ LIÊN HIỆP, HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác