4520/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; 

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc triển khai triển lãm thiếu nhi quốc tế theo hợp tác quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013” với các thành viên có tên sau đây:
1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Trưởng ban;
2. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Phó Trưởng ban;
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Trưởng phòng châu Á - Thái Bình Dương Cục Hợp tác Quốc tế - Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Uỷ viên;
5. Ông Hoàng Minh Đức, Phó trưởng phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên.
Điều 2. Ban Tổ chức “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013” có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của cuộc thi bao gồm các công việc chính sau:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động sáng tác tác phẩm tham dự cuộc thi;
- Xây dựng thể lệ, quy chế, tiêu chí duyệt chọn, chấm giải cho các tác phẩm tham dự cuộc thi;
- Thu nhận, tổ chức duyệt chọn và tổ chức chấm giải thưởng;
- Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức nằm trong tổng kinh phí tổ chức “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013”;
- Ban Tổ chức “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013” tự giải thể sau khi cuộc thi kết thúc.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;                                         
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu: VT, MTNATL(02)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác