4521/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2012 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc triển khai triển lãm thiếu nhi quốc tế theo hợp tác quốc tế của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

                                          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn và chấm giải thưởng cuộc thi “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013” với các thành viên có tên sau đây:

1. Họa sỹ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Chủ tịch;

2. Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch;
3. Họa sỹ Lê Văn Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

4. Họa sỹ Thành Chương, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Đồ họa Hội Mỹ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

5. Họa sỹ Lê Trọng Lân, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

6. Họa sỹ Đào Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

7. Họa sỹ Hoàng Đức Toàn, Nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên.

Thư ký:

1. Ông Hoàng Minh Đức, Phó trưởng phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

2. Bà Trần Thị Kim Thoa, Cán bộ phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

3. Ông Trần Quốc Hùng, Cán bộ phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 2. Hội đồng Nghệ thuật “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013” có nhiệm vụ tuyển chọn và chấm giải thưởng theo tiêu chí của Ban tổ chức;

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật nằm trong kinh phí tổ chức “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013”;

- Hội đồng Nghệ thuật “Ngày hội Nhật ký minh họa của Thiếu nhi châu Á ENIKKI Mitsubishi 2012-2013” tự giải thể sau khi cuộc thi kết thúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;                                         
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu: VT, MTNATL(02)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác