4521/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4521/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 Về việc Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 với chủ đề “Những dấu ấn lịch sử dân tộc năm Ngọ”.

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

 (Số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội).

Thời gian: Từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 23 tháng 01 năm 2014.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

-  Kinh phí tổ chức trưng bày triển lãm, lễ hội, giao lưu văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền quảng cáo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

- Kinh phí của các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình;

- Kinh phí hội chợ nghệ lấy thu bù chi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các đợn vị tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-UBNDTP Hà Nội;
- TT Vương Duy Biên;

-Các đơn vị tham gia;
- Lưu: VT, VP, T.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác