4532/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đăng cai tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII tại tỉnh Bạc Liêu

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
 
Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhằm tôn vinh và bảo tồn, phát huy, phát triển bản sắc văn hoá đồng bào Khmer Nam bộ. Theo định kỳ tổ chức Ngày hội (03 năm/lần), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh có đồng bào Khmer ở Nam bộ chỉ đạo và tổ chức (theo hình thức luân phiên) tại các tỉnh Nam bộ từ lần thứ I đến lần thứ VI, năm 2014 tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI tại tỉnh Hậu Giang.
Căn cứ Công văn số 4100/UBND-VX ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đồng ý chủ trương đăng cai Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII tại tỉnh Bạc Liêu và Tờ trình số 444/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về việc xin đăng cai Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII tại tỉnh Bạc Liêu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất chủ trương tỉnh Bạc Liêu đăng cai tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII, năm 2017.
Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày hội được tốt nhất, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch, kịch bản và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Ngày hội đạt kết quả tốt đẹp.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT  Hồ Anh Tuấn (để b/c);
- UBND tnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, Vụ VHDT, H8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác