4532/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lăm "Tranh dân gian truyền thống Việt Nam tại Lào’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm Việt Nam ra nước ngoài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với “Trung tâm Văn hóa Việt Nam tổ chức triển lãm tranh dân gian truyền thống Việt Nam" tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

Thời gian: từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 10 tháng 2 năm 2011

Điều 2. Về kinh phí:

- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu chi phí chuẩn bị tranh triển lãm, khung tranh, bảo hiểm tranh, làm pa nô, dàn dựng trưng bày triển lãm, dịch tài liệu, thủ tục hải quan, chi phí cầu phà, phương tiện vận chuyển hiện vật triển lãm chiều đi bằng ô tô (từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2010 của Bảo tàng).

 - Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí chuẩn bị phòng triển lãm, phụ kiện treo tranh, tổ chức khai mạc và chi phí vận chuyển hiện vật triển lãm chiều về (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2010 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác