4533/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm ảnh Mexico tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Hợp tác quốc tế và Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh "Mexico - Đất nước của những sắc màu’’.

- Thời gian : từ ngày 10 đến 16 tháng 01 năm 2011.

- Địa điểm: Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ địa điểm và cấp phép triển lãm ảnh Mexico.

- Đại sứ quán Mexico chịu toàn bộ các chi phí khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, PTT (6).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác