4534/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4534/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 Về việc gia hạn thời gian cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài để nghiên cứu, phân tích và phục dựng tại Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài để nghiên cứu, phân tích và phục dựng tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc;

Căn cứ Công văn số 342/BTLSQG/NCST ngày 5 tháng 12 năm 2013 và Tờ trình số 346/TTr-BTLSQG, ngày 5 tháng 12 năm 2013 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đề nghị cho phép gia hạn thời gian đưa hiện vật khảo cổ ra nước ngoài để nghiên cứu, phân tích và phục dựng tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia đưa 66 hiện vật, 57 cụm mảnh gốm, gồm 10.367 mảnh ra nước ngoài có thời hạn để nghiên cứu, phân tích và phục dựng tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, thành phố Xơ-Un, Hàn Quốc (theo Quyết định số 1017/QĐ-BVHTTDL), cụ thể như sau:
- Thời gian đưa hiện vật về Việt Nam theo Quyết định số 1017/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013 là trước ngày 30 tháng 12 năm 2013.

- Nay gia hạn thời gian được phép đưa hiện vật về Việt Nam trước ngày 18 tháng 3 năm 2015.
Điều 2. Bảo tàng Lịch sử quốc gia có trách nhiệm:

1. Tiếp tục phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, phân tích, phục dựng các hiện vật khảo cổ và đưa hiện vật về Việt Nam theo đúng Thỏa thuận về Dự án hợp tác nghiên cứu đã được ký kết giữa hai bên.

2. Thực hiện các thủ tục trong quá trình đóng gói, vận chuyển và làm các thủ tục tạm xuất, tái nhập các hiện vật thuộc Danh mục 1, Danh mục 2 kèm theo Quyết định số 1017/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Bộ Ngoại giao, Bộ Công an;
- Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính
- Lưu: VT, DSVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác