453/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức hoạt động tuyên truyền trên Báo Phụ nữ Việt Nam về gia đình, công tác gia đình năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015);
Căn cứ Chương trình phối hợp số 4646/CTPH -BVHTTDL-HLHPNVN ngày 27 tháng 12 năm 2012 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012-2015
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền về gia đình, công tác gia đình trên Báo Phụ nữ Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, GĐ,HM(10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác