453/TB –VP

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Số 453/TB –VP ngày 10 tháng 12 năm 2010 Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp ban ban tháng 12

Tại cuộc họp giao ban tháng 12, ngày 7 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo như sau;

1) Yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ:

- Tập trung hoàn thiện các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2010, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 20/12/2010;

- Hoàn thành việc đăng ký kế hoạch công tác năm 2011 trước ngày 10/12/2010;

- Tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch công tác năm 2011 theo đúng kế hoạch.

2) Văn phòng Bộ:

- Dự thảo Chỉ thị của Bộ trưởng gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão năm 2011, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm;

- Rà soát, chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011 và tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Tổ chức lấy ý kiến bình chọn các sự kiện tiêu biểu của Ngành năm 2010, xây dựng kế hoạch tổ chức công bố các sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3) Tổng cục Du lịch:

- Công bố chỉ tiêu phấn đấu đón khách du lịch quốc tế năm 2011 là 5,3 triệu lượt khách;

- Chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

4) Tổng cục Thể dục thể thao:

- Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010 tại Đà Nẵng;

- Xây dựng kế hoạch tập luyện, tham gia các giải thi đấu quốc tế năm 2011.

5) Cục Di sản văn hóa làm việc với các cơ quan chức năng, các nhà khoa học thống nhất những nội dung liên quan đến công tác trùng tu, tôn tạo Thành Nhà Mạc, Thành Sơn Tây.

6) Vụ Đào tạo sớm có giải pháp tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển Ngành giai đoạn 2011-2020.

7) Cục Điện ảnh xây dựng kế hoạch, tổ chức Tuần phim mừng Đảng, mừng Xuân Tân Mão 2011.

8) Vụ Pháp chế dự thảo văn bản của Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng các văn bản, đè án trình trong năm 2010.

9) Thanh tra Bộ tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

10) Vụ Thi đua – Khen thưởng chuẩn bị hồ sơ, đề xuất các hình thức khen thưởng  tổng kết năm 2010 đối với các đơn vị, địa phương.

11) Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Chuẩn bị báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện xã hội hóa các hoạt động VHTTDL;

-Bố trí kinh phí cho Cơ quan đại diện của Bộ tại TP.HCM mua 02 xe ô tô mới vào năm 2011;

- Rà soát, báo cáo Bộ trưởng các dự án đầu tư năm 2011

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

 

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan (để t/h;

-Lưu: VT, VP (THTT), NVN.40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác