454/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ- CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngàỵ 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóạ, Thể thao và Du lịch” cho Ông Lorenzo Angeloni - Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam, đã có nhiều đóng góp nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Italia trên
lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, TĐKT, NTH,10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác