454/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp với Vụ Đào tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2014 và dự kiến công tác Quý IV năm 2014

Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm việc với Vụ Đào tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2014 và dự kiến kế hoạch công tác Quý IV năm 2014. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 9 tháng năm 2014, các nội dung kế hoạch triển khai Quý IV năm 2014 và ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo Vụ Đào tạo, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên kết luận:
1. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần làm việc của tập thể lãnh đạo và chuyên viên Vụ Đào tạo trong 9 tháng năm 2014. Về cơ bản, Vụ đã hoàn thành một số đầu việc, tuy nhiên việc thực hiện một số nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao tại các Thông báo kết luận còn chậm tiến độ, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.
2. Trong Quý IV năm 2014, yêu cầu Vụ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành kế hoạch năm 2014, cụ thể là.
a. Hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Ban Cán sự Đảng trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
b. Chuẩn bị nội dung tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân và các nhiệm vụ liên quan đến kế hoạch triển khai Đề án trong lĩnh vực đào tạo Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch.
c. Triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt trong Kế hoạch năm 2014 đối với 03 Đề án của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
d. Các nhiệm vụ khác:
- Tập trung tổ chức tốt Lớp tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ các cơ sở đào tạo VHNT, TDTT và DL;  có báo cáo chi tiết và đánh giá về kết quả của Lớp tập huấn chậm nhất trong vòng 05 ngày sau khi kết thúc Lớp tập huấn;
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, đề xuất về mô hình Viện trong Trường, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/10/2014;
- Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng xây dựng tiêu chí bình xét khen thưởng đối với khối đào tạo, trong đó chú trọng đến những tiêu chí như: công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên, quản lý học sinh sinh viên và những sáng kiến mới trong công tác đào tạo.
- Tiếp tục tham mưu, trình lãnh đạo Bộ về việc thành lập và xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng theo từng khối ngành đối với 03 lĩnh vực: Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ ĐT, TCCB, TĐKT (để thực hiện);
- Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, THTT, TM.36.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác