455/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 455/QĐ-BVHTTDL, ngày 14 tháng 2 năm 2011 Về việc tổ chức Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 15

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty Cổ phần Phân phối Moet Hennessy Việt Nam tổ chức Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 15 với phần biểu diễn của ca sỹ giọng nữ cao Norah Amsellem, ca sỹ giọng nam cao Femando de la Mora, ca sỹ giọng nam trầm Hao Jiang Trần và nghệ sỹ dương cầm Katherine Chu.

Thời gian: 20h00 ngày 22 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Kinh phí: Công ty Cổ phần Phân phối Moet Hennessy Việt Nam chịu  trách nhiệm toàn bộ chí phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục  trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội. Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Moet Hennessy Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT (1), THV.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác