455/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v biểu diễn giao lưu với đoàn Học viện Phillips Exeter, Hoa Kỳ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BYHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định so 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón đoàn giảng viên, sinh viên (56 người) thuộc Học viện Phillips Exeter , Hoa Kỳ vào Việt Nam và tổ chức biểu diễn giao lưu tại Học viện nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Thời gian: từ ngày 08 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí: Phía Hoa Kỳ chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, tiền ăn, ở, bảo hiểm, lệ phí visa và đi lại tại Hà Nội. Học viện Âm nhạc quốc gia chi tiền thù lao luyện tập biểu diễn cho các giảng viên, sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, lễ tân, quà tặng, mời cơm chuyên gia từ nguồn kinh phí năm 2015 của Học viện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Ân nhạc Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên
- Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác