4563/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả hoạt động xây dựng "Đề cương Đề án nâng cao chất lượng quan hệ trong gia đình" của Dự án thành phần Chính sách gia đình thuộc Dự án Chính sách xã hội hợp tác với UNICEF

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai các hoạt động của Dự án thành phần Chính sách gia đình thuộc Dự án Chính sách xã hội họp tác với UNICEF năm 2009 do UNICEF tài trợ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả hoạt động xây dựng đề cương Đề án nâng cao chất lượng quan hệ trong gia đình của Dự án thành phần Chính sách gia đình thuộc Dự án Chính sách xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối quản lý do UNICEF tài trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ, TVT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác