4564/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc gia hạn thời gian khai thăm dò, khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tại Công văn số 955/SVHTTDL-BQLDTCS ngày 30 tháng 10 năm 2012, của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 340/KCH ngày 16 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay gia hạn Quyết định số 1718/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 5 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò, khai quật tại di tích chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
-    Thời gian gia hạn thăm dò, khai quật: từ ngày 22/11/2012 đến ngày 22/01/2013.

-    Diện tích thăm dò, khai quật: 420m2, trong đó: diện tích khai quật: 400m2, gồm 03 hố: H1: 150m2; H2 150m2; H3: 100m2; diện tích thăm dò: 20m2, gồm: 04 hố x 05m2 / 01 hố.

-    Phụ trách thăm dò, khai quật: TS Lê Đình Phụng, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian thăm dò, khai quật các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.   

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương (01);
- Viện Khảo cổ học (02);
- BQLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc (02);
- Lưu: VT, DSVH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác