4565/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả hoạt động "Rà soát khía cạnh trẻ em trong Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam 2005-2010 và các tài liệu khác và đề xuất tăng cường các nội dung này trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020" của Dự án thành phần Chính sách gia đình thuộc Dự án Chính sách xã hội hợp tác với UNICEF

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 7 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc về việc chỉ định cơ quan đánh giá, phân tích khía cạnh trẻ em trong Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 để lồng ghép vào Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 do UNICEF tài trợ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả hoạt động đánh giá, phân tích khía cạnh trẻ em trong Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 và khuyến nghị lồng ghép vấn đề trẻ em vào Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 do UNICEF tài trợ.

Kinh phí thực hiện: do UNICEF tài trợ theo kế hoạch năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ, TVT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác