456/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn về Nhân học hình ảnh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đón 02 giảng viên nước ngoài sau đây vào phối hợp với các giảng viên trong nước tổ chức lớp tập huấn cho giảng viên của Trường về "Nhân học hình ảnh" và "Tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật":

1. Tiến sĩ Alex Leonard (Úc) vào Việt Nam từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 năm 2011

2. Tiến sĩ Johannes Ruhl (Đức) vào Việt Nam từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2011.

Địa điểm tại: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Kinh phí: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đài thọ mọi chi phí (từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Trường):

- Vé máy bay hành trình quốc tế, ăn, ở, thù lao và phương tiện đi lại nội địa cho giảng viên quốc tế;

Vé máy bay, ở, thù lao và phương tiện đi lại tại Thành phố Hồ Chí Minh cho giảng viên trong nước ;

- Chi phí dịch thuật, in ấn tài liệu và lễ tân tổ chức lớp tập huấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (b/c);

- Lưu: VP, HTQT. NBH. 6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác