456/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Chương trình nghệ thuật chủ đề “Lời ca Hạnh phúc” nhân dịp hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2015;
Căn cứ Kế hoạch số 246/KH-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Gia đình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật chủ đề “Lời ca Hạnh phúc” nhân dịp hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2015:
- Thời gian: Dự kiến 20h00 ngày 19/3/2014 (Truyền hình trực tiếp).
- Địa điểm: tại Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp gia đình năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiện thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
-Lưu: VT,GĐ,LĐA.(15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác