4571/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Ngày 09 tháng 12 năm 2014, tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Xuân Đường về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và dự kiến kế hoạch đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Báo Văn hóa và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND Tỉnh, Thành ủy thành phố Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh và Báo Nghệ An.
Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh báo cáo về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và dự kiến kế hoạch đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Nghệ An là Trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội khu vực Bắc Trung bộ, vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí địa lý thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên, điều kiện văn hóa-xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Tỉnh đã có sự phát triển toàn diện, đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm; chỉ đạo, quán triệt, tổ chức hiện thực các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Nghệ An năm 2015 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, chỉ đạo:
a) Nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014;
b) Tập trung xét và sớm đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đợt 1 cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
c) Tập trung chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; chỉ đạo rà soát, tổ chức và quản lý tốt công tác lễ hội năm 2015;
d) Xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;
đ) Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, tạo sự khác biệt với các địa phương trong khu vực; sớm hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch; tăng cường an ninh, an toàn, kết nối các điểm đến du lịch trong Tỉnh và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ để tạo ra bước phát triển mới trong những năm tới.
4. Về một số kiến nghị của Tỉnh:
a) Về vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015: Bộ đã ghi nhận và tiếp tục hỗ trợ tối đa để Nghệ An thực hiện việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; tôn tạo các di tích.
b) Về việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao của Tỉnh:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh sớm hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cho các công trình văn hóa, thể thao, lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời Tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
c) Về vốn Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối quản lý nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và làm chủ đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn này; rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn Tỉnh, để tham mưu lãnh đạo Tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.
d) Đồng ý triển khai “phần mềm” giai đoạn 3 dự án ADB tại Nghệ An; nhất trí đề xuất đưa Nghệ An vào danh sách các địa phương thực hiện “phần cứng” giai đoạn 4 của dự án ADB: Đề nghị Tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Ban Quản lý dự án ADB để chuẩn bị đầu tư dự án và làm việc với ADB.
đ) Về kế hoạch đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại:
- Thống nhất tổ chức đón nhận Bằng của UNESCO vào ngày 31/01/2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Do thời gian còn lại để chuẩn bị là rất ngắn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:
+ Tỉnh Nghệ An phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện dự thảo, trao đổi,  thống nhất với Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, các đơn vị liên quan của Bộ để hoàn thiện dự thảo.
Sau khi Tỉnh hoàn thiện dự thảo chi tiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có ý kiến chính thức thống nhất nội dung Kế hoạch trước khi ban hành.
+ Tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa để tố chức thành công sự kiện này.
- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp, giúp thẩm định kịch bản chương trình nghệ thuật tại Lễ đón nhận Bằng.
- Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Văn phòng UNESCO Việt Nam liên hệ với Văn phòng UNESCO tại Paris để sớm nhận Bằng của UNESCO, kịp tổ chức đón nhận.
- Giao Văn phòng Bộ làm đầu mối, phối hợp với tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo tại Hà Nội để tuyên truyền về sự kiện này.
- Đồng ý triển khai xây dựng Đề án: “Bảo tồn và phát huy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng 2020-2030”.
Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh xây dựng và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
e) Về Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015:
- Đề nghị tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015 ban hành theo Quyết định số 3716/QĐ-BVHTTDL ngày 05/11/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An xây dựng kịch bản và thực hiện Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy Nghệ An;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Các đơn vị liên quan;
- Ban Quản lý dự án ADB;
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác