4572/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 10 tháng 12 năm 2014, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và dự kiến kế hoạch đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 250 Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới Đại thi hào Nguyễn Du. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Kim Cự - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Báo Văn hóa và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Hà Tĩnh các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí đại diện các Ban Đảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.
Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội; công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và công tác phối hợp chuẩn bị đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ý kiến của đồng chí Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Trong những năm gần đây, Hà Tĩnh nổi lên là điểm sáng về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, là vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí địa lý thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên, điều kiện văn hóa-xã hội thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội. Với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của tỉnh đã có sự phát triển toàn diện, đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch phát triển Ngành, đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hoá, thể thao trọng điểm; chú trọng phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao; chỉ đạo, quán triệt, tổ chức hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được phê duyệt; tiếp tục nhân rộng giá trị văn hoá truyền thống; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, chỉ đạo:
a) Kịp thời quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014; Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
b) Tập trung xét và sớm đề nghị công nhận danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đợt 1 cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.
c) Tập trung chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; chỉ đạo rà soát, tổ chức và quản lý tốt công tác lễ hội năm 2015.
d) Xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.
đ) Xây dựng Quy hoạch các khu, điểm du lịch trọng điểm; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, tạo sự khác biệt với các địa phương trong khu vực; sớm hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch; tăng cường an ninh, an toàn, kết nối các điểm đến du lịch trong tỉnh và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ để tạo ra sự phát triển bứt phá về du lịch trong những năm tới.
e) Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
3. Về một số kiến nghị của tỉnh:
a) Về vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015: Bộ đã ghi nhận và tiếp tục hỗ trợ tối đa để Hà Tĩnh thực hiện việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; tôn tạo các di tích.
b) Về việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cho các công trình văn hóa, thể thao, lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
c) Về vốn Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch: Đề nghị tỉnh chỉ đạo và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối quản lý nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch và làm chủ đầu tư các dự án có sử dụng nguồn vốn này. Rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn, để tham mưu lãnh đạo tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.
d) Tích cực triển khai giai đoạn 3 dự án ADB tại Hà Tĩnh và tiến hành công tác chuẩn bị để thực hiện giai đoạn 4 của dự án: Đề nghị tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư và thống nhất với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Ban Quản lý dự án ADB để triển khai thực hiện.
Đồng ý với đề xuất của Tỉnh, Bộ sẽ đề xuất với ADB đưa Hà Tĩnh vào danh sách các địa phương được thụ hưởng giai đoạn 4 của Dự án.
đ) Về kế hoạch đón nhận Bằng của UNESCO vinh danh Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại:
- Thống nhất tổ chức đón nhận Bằng của UNESCO vào ngày 31/01/2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An như đề nghị của tỉnh Hà Tĩnh.
- Do thời gian còn lại để chuẩn bị rất ngắn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:
+ Tỉnh Hà Tĩnh chủ động phối hợp với tỉnh Nghệ An hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chi tiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có ý kiến chính thức thống nhất nội dung để ban hành.
+ Tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa để tố chức thành công sự kiện này.
- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp, giúp thẩm định kịch bản chương trình nghệ thuật tại Lễ đón nhận Bằng.
- Giao Văn phòng Bộ làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo tại Hà Nội để tuyên truyền về sự kiện này.
- Đồng ý triển khai xây dựng Đề án: “Bảo tồn và phát huy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng 2020-2030”.
Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An xây dựng và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
e) Về Lễ kỷ niệm 250 Ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới Đại thi hào Nguyễn Du:  
- Đề nghị tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan thuộc Bộ tập trung thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh (Thông báo số 2198/TB-BVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2014).
- Bám sát kế hoạch, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện.
g) Giao Tổng cục Du lịch giúp Hà Tĩnh triển khai thực hiện các quy hoạch trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy Hà Tĩnh;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Ban Quản lý dự án ADB;
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác