4579/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ TTG ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Bộ Y tế (để phối hợp);

- Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT. VPBCĐ. LTP (150).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác