4581/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4581/BVHTTDL-DSVH, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Về việc góp ý Dự án “Đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Dinh Độc Lập”

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9733/VPCP- KHTC, ngày 28/11/2012, của Văn phòng Chính phủ đề nghị thẩm định Dự án “Đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Dinh Độc Lập”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch có ý kiến như sau:

“Dự án Đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại di tích Dinh Độc Lập”, đã nêu rõ những giá trị nổi bật của Di tích, thực trạng cùng sự cần thiết đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập, từ đó xác định mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện việc đổi mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập. Hiện nay, Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Dinh Độc đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Do đó, Dự án “Đối mới công tác trưng bày, thuyết minh tại Dinh Độc Lập” cần xác định là một dự án thành phần để triển khai Quy hoạch nêu trên. Đ hoàn thiện và triển khai Dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số đề nghị, cụ th là:

- Cần phân chia Dự án thành hai phần riêng, phần đổi mới công tác trưng bày và phần đi mới công tác thuyết minh.

- Đối với phần trưng bày: Kết hợp với các nhóm dự án thành phần của Quy hoạch (thực hiện song song và sau các nhóm dự án ký hiệu A01, A03, A04). Trong đó cần quan tâm bảo tồn một số phòng quan trọng của Dinh thự chính; tu bổ, phục hồi nội thất một số phòng của dinh thự đ phục vụ trưng bày cố định, đặc biệt là đối với sự kiện diễn ra vào lúc 11h30 ngày 30/4/1975; cải tạo nội thất nhà 106 Nguyễn Du và tôn tạo cảnh quan ngoài nhà để phục vụ trưng bày chuyên đề.

- Đối với phần thuyết minh: cần làm rõ sự đổi mới về nội dung, phương pháp thuyết minh, phân loại đối tượng khách (nếu có) để xác định thông tin cần cung cấp, yêu cầu trình độ chuyên môn thuyết minh viên để có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo.

- Bổ sung những nhiệm vụ cụ thể của Dự án;

- Xác định giải pháp và lộ trình thực hiện việc đổi mới trưng bày, thuyết minh theo yêu cầu của công tác chuẩn bị khoa học, trin khai trưng bày bảo tàng và xây dựng, trin khai chương trình giáo dục.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- TT. Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT; Cục DSVH; NHN.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác