4583/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4583/BVHTTDL-DSVH ngày 16 tháng 12 năm 2013 Về việc thỏa thuận chủ trương lập tổng mặt bằng Dự án mở rộng khuôn viên và tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Thành tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phúc đáp Công văn số 8775/UBND-VX ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập tổng mặt bằng Dự án mở rộng khuôn viên và tu bổ, tôn tạo di tích đền Lê Thành, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về lập tổng mặt bằng mở rộng khuôn viên di tích và xây dựng mới các hạng mục: nhà Tiền Đường, nhà dải vũ, nhà khách-nhà quản lý, chỉnh trang khuôn viên sân vườn tạo cảnh quan và xây dựng lại tường rào bao quanh di tích.

2. Về hồ sơ và thủ tục lập tổng mặt bằng: Phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

3. Về kinh phí: Do đây là hạng mục bổ sung nhằm tôn tạo và phát huy giá trị cho di tích gốc. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập tổng mặt bằng Dự án mở rộng khuôn viên và tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Thành  để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Thanh hóa;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác