4584/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4584/BVHTTDL-DSVH ngày 16 tháng 12 năm 2013 Về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ các di tích: khảo cổ học Đồng Đậu, chùa Biện Sơn và đền Gia Loan, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Phúc đáp Công văn số 6762/UBND-VX1 ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận chủ trương, lập Dự án tu bổ các di tích; khảo cổ  học Đồng Đậu ( Gò Đậu lớn, Gò Đậu nhỏ), chùa Biện Sơn và đền Gia Loan thuộc thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về lập Dự án bảo quản, tu bổ di tích khảo cổ học Đồng Đậu (Gò Đậu lớn, Gò Đậu nhỏ) và di tích chùa Biện Sơn để bảo tồn và phát huy giá trị.

2.Về di tích đền Gia Loan:  Do đây là di tích chưa được xếp hạng quốc gia, nên việc triển khai lập và phê duyệt Dự án bảo quản, tu bổ di tích thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

3.Về hồ sơ:  Phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ủy ban nhân dân quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Dự án bảo quản, tu bổ các di tích; khảo cổ học Đồng Đậu, (Gò Đậu lớn, Gò Đậu nhỏ) chùa Biện Sơn và đền Gia Loan, để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác