4587/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang lập Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 
Ngày 03 tháng 11 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có Công văn số 1245/UBND-VX về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang lập Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn nêu trên và căn cứ vào khoản 1, Điều 20 của Luật Du lịch năm 2005, với tư cách Cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch ở Trung ương, Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Ủng hộ đưa Khu du lịch Núi Sam là Khu du lịch quốc gia. Chủ trương này đã được thể hiện tại Văn bản số 30/TB-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.
2. Tuy nhiên, tại Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã xác định phát triển Núi Sam, tỉnh An Giang trở thành Điếm du lịch quốc gia.
Vì vậy, để có đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang lập Quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Đề cương, nhiệm vụ của Quy hoạch này và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương nâng cấp Núi Sam từ Điểm du lịch quốc gia lên Khu du lịch quốc gia.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn;
- Sở VHTTDL tỉnh An Giang;
- Tổng cục Du lịch;
- Lưu: VT,KHTC, ĐL.(11).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác